АКЦІЯ:

Анкер з болтом М8х10х100

ціна 299,00 грн/100шт

поспішайте, кількість товару обмежена

  • 05.2022 - Обновлены цены на крепеж и метизы

  • 24.02.2022 - Нападение рф на Украину

  • 2021 - Регулярные поставки контейнеров с метрикой из Индии

  • 2014 - 2021 года - Регулярные поставки контейнеров с крепежом из Индии, Китая, Малайзии, Тайваня, ЕС

Типовой Договор

ДОГОВІР
купівлі-продажу продукції № _______
 
м. Київ  «_____» ______________201_ р.
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК «ТЕХНКОМПЛЕКТ», іменоване в подальшому Продавець, в особі директора Коваленко Дмитра Алімовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ____________________________________________________, іменоване в подальшому Покупець в особі _______________________________________________, який діє на підставі _______________________________, з іншої сторони, (разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей Договір про наступне:
 
1. Предмет Договору
1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві вироби в асортименті (далі «Товар») відповідно до рахунків та накладних, в яких міститься повна інформація про Товар (номенклатура, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість товару), а Покупець зобов'язується прийняти Товар і здійснити оплату на умовах, передбачених цим Договором.
 
2. Ціна і загальна сума Договору
2.1. Ціна за одиницю Товару вказується в рахунках на оплату.
2.2. Ціни за одиницю товару зазначені в рахунках на оплату є актуальними протягом терміну вказаному в рахунках на оплату.
2.3.Загальна сума договору визначається підсумовуванням рахунків, які є невід'ємною частиною Договору.
 
3. Умови поставки Товару
3.1. Покупець направляє Покупцю письмову заявку (електронна пошта, факс) на поставку Товару, в якій вказує найменування, кількість, строк виконання поставки, а також інші умови, які є суттєвими для даної поставки.
3.2. Продавець у відповідь направляє Покупцю рахунок на оплату Товару, що є згодою на виконання заявки.
3.3. Поставка здійснюється за домовленістю Сторін з обов’язковим наданням Продавцем відвантажувальних документів (рахунок, видаткова накладна).
3.4. Продавець гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не знаходиться під заставою, арештом чи у розшуку.
3.5. Факт передачі Товару підтверджується підписаною Сторонами видатковою накладною.
 
4. Порядок розрахунків
4.1. Розрахунок за Товар здійснюється Покупцем у національній валюті України.
4.2. Оплата Товару проводиться шляхом 100% передоплати від вартості товару, якщо інше не узгоджено при підтвердженні заявки.
4.3. Покупець оплачує Товар за банківськими реквізитами, вказаними в рахунку на оплату, з обов'язковим зазначенням номера та дати виписки цього рахунку.
4.4. Датою платежу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
 
 
5. Умови приймання Товару
5.1. Приймання Товару за кількістю здійснюється відповідно до Інструкції «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» № П-6 (затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 № П-6 зі змінами і доповненнями).
5.2. Приймання Товару за якістю здійснюється відповідно до Інструкції «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю» № П-7 (затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 року № П-7 зі змінами і доповненнями).
5.3. При встановленні нестачі або невідповідності Товару заявленій якості, виклик представника Продавця обов'язковий. Продавець має право на місці перевірити обґрунтованість претензії, про що Сторонами складається двосторонній акт.
5.4. У разі неможливості присутності представника Продавця, Покупець складає акт у присутності представника регіональної Торгово-Промислової палати.
5.5. Претензії у зв'язку з недоліками Товару можуть бути пред'явлені не пізніше 30 календарних днів з моменту передачі Товару Покупцю.
5.6. Пункти 5.1, 5.2 та 5.3 даного договору діють лише відносно товару, що відпускається в непошкодженій і маркованої упаковці заводу-виготовлювача, або неушкодженою і опломбованій упаковці Продавця.
 
6. Якість Товару
6.1. Якість Товару регламентується чинними на території України стандартами для товарів даного виду і повинна засвідчуватись випискою з сертифіката якості заводу-виготовлювача.
6.2. У разі поставки неякісного товару Продавець зобов'язаний замінити його і відшкодувати Покупцю витрати пов'язані з поверненням неякісного товару, або за погодженням Сторін уцінити неякісний Товар.
 
7. Тара, упаковка
7.1. Товар поставляється в упаковці (картонні ящики, мішки, дерев'яні ящики, металеві контейнери) за погодженням сторін. Вартість тари не включена у вартість продукції, за винятком випадків, коли Покупець набуває Товар в обсязі, кратному заводському фасуванню.
 
8. Відповідальність сторін
8.1. За порушення умов даного Договору винна Сторона сплачує завдані збитки.
8.2. За несвоєчасне відвантаження Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,05% від вартості непоставленої або недопоставленої продукції, але не більше подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
8.3. За порушення умов оплати Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,05% від суми, що підлягає оплаті, але не більше подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
8.4. Оплата пені і штрафу, не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.
 
9. Форс-мажор
9.1. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, терористичні акти, громадські заворушення, епідемії, блокади, землетруси, повені, пожежі, рішення чи приписи органів державної влади та управління, внаслідок яких на Сторони покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові тощо) і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін;
9.2. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 6 (шести) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків;
9.3. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 10-х днів з моменту настання таких обставин. Настання обставин неподоланної сили має бути підтверджене довідкою відповідних компетентних органів;
9.4. За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні іншій Стороні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили;
9.5. Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їх дії.
 
10. Суперечки і розбіжності
10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним Законодавством України. Спірні питання за Договором розглядаються в Господарському суді м Київ.
 
11. Строк дії договору. Особливі умови
11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками Сторін (за наявності) та діє до 31 грудня 2017 року, що не звільняє Сторони від обов’язків повного виконання своїх зобов’язань за даним Договором.
11.2. Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін, а усі додатки до даного Договору є його невід’ємними частинами
11.3. Сторони визнають дійсність текстів і печаток, відправлених і отриманих факсимільним зв'язком з подальшим підтвердженням їх оригіналами протягом 20 (двадцяти) календарних днів.
11.4. У випадку, якщо жодна із Сторін за 30 календарних днів до дати закінчення дії Договору письмово не повідомить про свій намір його розірвати, то Договір вважається пролонгованим на один календарний рік, на тих же самих умовах.
11.5. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
11.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, будь-які зміни і доповнення до даного Договору здійснюються шляхом укладання додаткових угод та мають силу тільки в тому випадку, коли вони оформлені письмово, підписані та скріплені печатками Сторін (за наявності).
11.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору підписується Сторонами та скріплюється печатками Сторін (за наявності).
 
12. Прикінцеві положення
12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
12.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, у строк 3– х робочих днів після їх зміни, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
12.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною;
12.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у випадку їх наявності).
12.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (у випадку їх наявності).
12.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.
12.8. На момент укладення цього Договору:
 
Продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах та є платником ПДВ.
 
Покупець є___________________________________________________________________
 
 
13. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін
 
ПРОДАВЕЦЬ:
Покупець:
ТОВ «ТК»ТЕХНОКОМПЛЕКТ»
Адреса:  03680 Україна, м. Київ,
вул. Червонопрапорна, 34, корпус 4
р/р 2600228247
в ПАТ «ПУМБ»
МФО 334851
Код ЄДРПОУ 24185151
ІПН 241851512337
Тел/факс (044) 5001903, 5001907
e-mail: : info@metiz.net
 
Директор ТОВ «ТК» «Технокомплект»
 
__________________________ Д.А. Коваленко
М.П.
ТОВ « »
Адреса:
 
р/р
в
МФО
Код ЄДРПОУ
ІПН
Тел.: .
e-mail:
 
Директор ТОВ «»
 
__________________________
М.П.
ВложениеРазмер
tipovoy-dogovor.doc59.5 КБ